بررسی تأثیر ADCP متحرک بر مقادیر اندازه گیری شده پروفیل سرعت و سرعت برشی جریان
کد مقاله : 1006-IHA
نویسندگان:
محمدرضا مداحی *1، مجید رحیم پور1، اسماعیل البایراک2، رابرت بوئس2
1گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
2آزمایشگاه هیدرولیک، هیدرولوژی و یخچال شناسی، گروه مهندسی عمران، محیط زیست و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی فدرال زوریخ ETH
چکیده مقاله:
دستگاه ADCP وسیله ای برای اندازه گیری سرعت جریان است که در سال های اخیر در بسیاری از پروژه های مهندسی رودخانه و هیدرولیک مورداستفاده قرارگرفته است. این دستگاه قابلیت اندازه گیری به صورت ثابت و متحرک را دارد که در صورت نصب بر روی قایق قابلیت های مانور و سرعت اندازه گیری آن به شدت افزایش میابد. در این تحقیق تأثیر قایق حمل کننده بر دقت اندازه گیری سرعت جریان در فلوم آزمایشگاهی در پنج دبی متفاوت موردبررسی قرار گرفت. برای مقایسه نتایج، پروفیل های سرعت توسط ADV نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد پروفیل های سرعت برداشت شده توسط ADCP و ADV در دبی های کم بر یکدیگر منطبق بوده، همچنین سرعت برشی محاسبه شده به روش لگاریتمی با استفاده از پروفیل های سرعت برداشت شده توسط هر دو دستگاه دارای اختلاف بسیار کمتری نسبت به سایر روش های اندازه گیری سرعت برشی می باشد. با افزایش دبی و سرعت جریان، پروفیل های سرعت اندازه گیری شده توسط ADCP در فاصله 30 سانتی متری از سطح آب، نسبت به مقادیر اندازه گیری شده توسط ADV، دارای انحراف بوده که ناشی از برخاستگی جریان در این ناحیه به دلیل وجود قایق حمل کننده ADCP است.
کلیدواژه ها:
ADCP، ADV، پروفیل سرعت، سرعت برشی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است