بررسی مطالعات صورت گرفته به منظور تعیین انسداد در خطوط لوله با به کارگیری جریان گذرا
کد مقاله : 1022-IHA
نویسندگان:
پروین چهارده چریکی قلی زاده *1، منوچهر فتحی مقدم2
1دانشکده مهندسی علوم آب-دانشگاه شهید چمران اهواز- اهواز
2گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده مقاله:
انسدادها عموما در سیستم های خط لوله تحت فشار به وجود می آیند و شناسایی و رفع سریع انسدادها به منظور کاهش اتلاف انرژی، افزایش راندمان و حفظ ایمنی سیستم، امری اجتناب ناپذیر می باشد. روش های مختلفی برای تعیین انسداد در خطوط لوله توسط محققین بررسی و معرفی گردیده است و استفاده از روش جریان گذرا و روش های عددی مرتبط با آن به علت راندمان و سرعت محاسباتی بالا، بسیار موثر بوده است. با توجه به کم بودن میزان مطالعات صورت گرفته در رابطه با انسداد در سیستم های تحت فشار، تحقیق حاضر به بررسی پژوهش های صورت گرفته در زمینه مطالعه اثرات و تعیین انواع انسدادها در سیستم های تحت فشار با به کارگیری جریان غیرماندگار و هم چنین ارائه پیشنهاداتی در رابطه با مطالعه بیش تر در این باره می پردازد تا نتایج حاصل بتواند به منظور ایجاد ایده برای تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
خطوط لوله، تعیین انسداد، جریان گذرا، اصطکاک، واکنش فرکانسی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است