بررسی آزمایشگاهی اثر انسداد بر روی جریان گذرا در شبکه های لوله تحت فشار
کد مقاله : 1023-IHA
نویسندگان:
پروین چهارده چریکی قلی زاده *1، منوچهر فتحی مقدم2
1دانشکده مهندسی علوم آب-دانشگاه شهید چمران اهواز- اهواز
2گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده مقاله:
انسداد در سیستم های آبرسانی از جمله خطوط لوله و شبکه های لوله به علت فاکتورهای متفاوتی شکل می گیرد و موجب اختلال در عملکرد و بروز مشکلات فراوان در سیستم می گردد. از آن جایی که مطالعات بسیار کمی در زمینه شناسایی اثرات انسداد در سیستم های لوله وجود دارد، تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی اثر انسداد با اندازه های متفاوت بر روی سیگنال جریان گذرا می پردازد. در این مطالعه آزمایش های متفاوتی در حالت با و بدون انسداد و برای میزان دبی های مختلف توسط یک مدل آزمایشگاهی شبکه لوله پلی اتیلن که در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته شده انجام گردید. نتایج آزمایش ها نشان داد که وجود یک انسداد در شبکه لوله موجب تغییر فاز در سیگنال جریان گذرا می گردد و با افزایش طول و شدت انسداد، میزان اثرات انسداد بر روی سیگنال فشاری نیز افزایش می یابد و به این ترتیب می توان به وجود انسداد در سیستم پی برد.
کلیدواژه ها:
شبکه لوله، اثر انسداد، جریان گذرا، اختلاف فاز، استهلاک
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است