ارزیابی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با استفاده از مدلسازی عددی (مطالعه موردی:حوضچه آرامش سد مراش استان زنجان)
کد مقاله : 1029-IHA (R1)
نویسندگان:
محمدحسن پوسانه1، حامد سرورام *2
1مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،زنجان،ایران
2کروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران
چکیده مقاله:
پرش هیدرولیکی یکی از پدیده های مهم و پیچیده در هیدرولیک کانال باز محسوب می شود. از اینرو بررسی رفتار آن تحت شرایط مختلف از موضوعات مورد علاقه ی محققان این حوزه می باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار قدرتمند Flow3D مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سد مراش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در ابتدا جهت اطمینان از صحت نتایج نرم افزار، مدل آزمایشگاهی چانسون و چاچرو (2011) توسط نرم افزار Flow3D شبیه سازی شد. مقایسه نتایج دو مدل نشان از دقت قابل قبول مدل عددی در پیشبینی سرعت و عمق جریان در پرش هیدرولیکی است. سپس پرش هیدرولیکی پایین دست سرریز سد مراش زنجان در حوضچه آرامش تحت 80 درصد سیلاب 5000 ساله شبیه سازی شد. نتایج حاصل از مدلسازی عددی سد مراش زنجان تحت شرایط سیل طراحی، عدد فرود جریان پایین دست سرریز 8.83و سرعت جریان آب قبل از پرش21.47متر بر ثانیه پیشبینی شد؛ از اینرو حوضچه آرامش نوع دوم به عنوان مناسب ترین حوضچه آرامش برای سد مراش زنجان معرفی می شود.
کلیدواژه ها:
پرش هیدرولیکی، مدل آشفتگی، نرم افزارFLOW-3D، حوضچه آرامش، مدلسازی عددی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است