تاثیرپذیری هیدرولیک کانال و دبی برداشتی از تغییرات ضریب زبری مانینگ در کانال آبیاری پایاب سد خداآفرین
کد مقاله : 1030-IHA
نویسندگان:
مجید رئوف *1، بابک بابایی2
1دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی
2دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، واحد اهر
چکیده مقاله:
از عوامل مهم در هیدرولیک کانالهای روباز ضریب زبری مانینگ می باشد زبری بستر بر دبی، سرعت، تنش برشی مرزی و بسیاری دیگر از پارامترهای هیدرولیکی تأثیر دارد بنابراین، شناخت دقیق این پارامتر جهت مدیریت آب کانال و طراحی بهینه کانالها ضروری است نظر به اینکه با گذر زمان به علت شرایط محیطی و طی بهره برداری هایی که از کانالهای بتنی روباز صورت می گیرد، ضریب زبری مانینگ افزایش می یابد، به همین دلیل بررسی تاثیر افزایش ضریب زبری در مقدار دبی برداشتی به وسیله آبگیرهای جانبی از اهمیت ویزه ای برخوردار است. در این تحقیق قطعه شماره یک کانال اصلی خداآفرین که جهت آبیاری اراضی تحت پوشش خود می باشد مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیرات افزایش ضریب زبری در عملکرد این کانال با استفاده از نرم افزار HEC-RAS بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب زبری منجر به افزایش عمق آب در مسیرهای ابتدایی کانال شده است که این امر موجب افزایش دبی تغذیه شده در بالادست کاناال می شود که نهایتاً منجر به کاهش دبی تغذیه شده در پایین دست خواهد شد. به هر حال با توجه به شرایط بهره برداری و نحوه مدیریت دبی تغذیه شده توسط آبگیرهای جانبی پیشنهاد می گرددکه ارتفاع بازشدگی آبگیرهای جانبی نسبت به عمق جریان آب کانال تنظیم گردد تا دبی تغذیه شده توسط آبگیرها در بالادست و پایین دست کانال به یک میزان باشد.
کلیدواژه ها:
کانال ، ضریب زبری، دبی برداشتی، آبگیرها، عمق جریان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است