مروری برسازه های سیل شکن
کد مقاله : 1032-IHA
نویسندگان:
فیض اله فیضی *1، مهدی دستورانی2
1کارشناس
2استادیار گروه علوم مهندسی اب
چکیده مقاله:
با توجه به این که خطرات ناشی از سیل جان بسیاری از انسان ها و محیط زیست ومنازل مسکونی را تهدید می کند، امروز آشنایی با این گونه خطرات و خسارات ناشی از آن ها، و همچنین راهکارهای ارزیابی و مقابله با آن ازاهمیت بسیاری در سیستم های مدیریت شهری برخورد می باشد. اساساً کنترل و مهار کامل سیلاب بعلت عدم توانایی فیزیکی و اقتصادی بجز در پاره ای موارد عملاً غیرممکن است. لذا کنترل سیلاب در عمل به مفهوم کاهش خسارت سیلاب است و عبارت است از هر روش، فعالیت و اقدامی که بمنظور کاهش اثرات و پیامدهای منفی سیل برای حفاظت سواحل، جان ومال انسانها و زمین ها و تأسیسات مجاور رودخانه ها و بطور کلی دشت های سیلابی انجام می شود. معمولاً ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و توانایی های فنی وتخصصی و شرایط منطقه مورد نظر در انتخاب روش با روش های مهار سیلاب مؤثر است.
کلیدواژه ها:
سیل ، کنترل سیلاب ، دشت های سیلابی ، بلایای طبیعی ، پیشگیری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است