مقایسه ضریب دبی سرریز خطی و کلید پیانویی در حالت با و بدون دریچه
کد مقاله : 1033-IHA
نویسندگان:
سعید گوهری1، حسن صفری2، مهین اسحاقیان2، سید سعید اخروی *3
1استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
2دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
3گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران
چکیده مقاله:
در موارد استفاده از سازه‌های هیدرولیکی سرریزها و دریچه‌ها، همواره با مشکلاتی اعم از تجمع رسوبات در پشت سرریزها و مواد معلق در بالای دریچه‌ها روبرو بوده‌اند. ‏در سال‌های اخیر ترکیب سرریز-دریچه به عنوان راه‌حلی برای این مشکل پیشنهاد شده است. در این تحقیق سعی شده است که این موضوع در قالب دو نوع سرریز لبه ‏تیز و کنگره‌ای (کلید پیانویی) پیاده و نتایج مورد مقایسه قرار گیرد. لذا، تحقیق حاضر شامل 8 آزمایش (در شدت جریان‌های 5/10 و 5/19 لیتر بر ثانیه) بر روی 4 مدل ‏سرریز خطی و کنگره‌ای در دو حالت دریچه‌دار و بدون دریچه می‌باشد. از نتایج حاصل برای بررسی تأثیر پارامترهای هیدرولیکی ‏Ht‏ و پارامترهای هندسی از جمله طول ‏موثر(‏Le‏) بر ضریب دبی استفاده شد. نتایج نشان داد که سرریزهای کلید پیانویی ضریب دبی بیشتری نسبت به سرریزهای خطی دارند و ترکیب این مدل سرریز با دریچه ‏دارای بالاترین عملکرد هیدرولیکی است. بررسی اثر وجود دریچه بر کارکرد سرریزهای خطی و کلید پیانویی نشان داد که اثرگذاری دریچه بر ضریب دبی در سرریز ‏کلیدپیانویی مثبت (افزایش ضریب دبی) و بر سرریز خطی منفی (کاهش ضریب دبی) بوده است. ‏
کلیدواژه ها:
سرریز خطی و کلید پیانویی، دریچه، ضریب دبی ‏
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است