پیش‌بینی هیدروگراف سیلاب ناشی از شکست سد آغ چای برای دو حالت فرسایش درونی و روگذری جریان
کد مقاله : 1046-IHA
نویسندگان:
علیرضا چراغی *1، میرعلی محمدی2
1دانشجوی دانشگاه علم و فن ارومیه
2عمران آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
چکیده مقاله:
پدیده شکست سد از پتانسیل فاجعه انگیزی برخوردار است. بنابراین برآورد پارامترهای هیدرولیکی امواج سیلاب جهت پیش‌بینی خطرات و مدیریت منابع و امکانات و حفظ جان انسان‌ها امری مهم می‌باشد. از این رو موضوع شکست سد و تخمین سرعت و ارتفاع موج حاصل از این پدیده و در نتیجه تعیین نواحی پرخطر پایین دست سد و برآورد خسارت‌های ناشی از شکست احتمالی سدها از دیر باز مورد توجه و مطالعه محققین بوده است. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت مسئله و تجارب تلخ عینی موجود، شکست ناشی از فرسایش درونی و روگذری سد خاکی آغ‌چای با استفاده از نرم‌افزار Breach GUI مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد در حالت فرسایش درونی جریان حداکثر دبی خروجی ناشی از شکست سد 20468 مترمکعب بر ثانیه می‌‌باشد که در زمان 2.16 ساعت پس از شروع فرسایش درونی اتفاق افتاده است و در حالت روگذری جریان حداکثر دبی خروجی ناشی از شکست سد برابر است با 73670 مترمکعب بر ثانیه که در زمان 13.77 ساعت پس از شروع روگذری جریان اتفاق افتاده است.
کلیدواژه ها:
سیلاب، شکست سد، آغ چای، فرسایش درونی، روگذری جریان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است