آبشستگی پایه پل‌ها و روش‌های کاهش اثرات تخریبی ناشی از این پدیده
کد مقاله : 1059-IHA
نویسندگان:
مجید عباسی *1، ابراهیم جباری2
1دانشجوی مهندسی عمران، گرایش آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران
2استاد دانشکده مهندسی عمران، گروه آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله:
آب شستگی پایه‌ های پل یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده در پایداری پل‌ های احداث شده بر روی رودخانه‌ ها می باشد.هر ساله با وقوع سیلاب تعداد زیادی از این پل‌ ها که جزو مهم ترین سازه‌ های ارتباطی هستند به دلیل این پدیده کارایی خود را از دست می دهند.این موضوع در زمان وقوع سیلاب و درست زمانی که بیش‌ترین نیاز به راه‌های ارتباطی وجود دارد اهمیت بیشتری به خود خواهد گرفت.عامل اصلی تخریب پل‌ ها جریان‌ های گردابی ایجاد شده می‌ باشند که برای کاهش اثرات تخریبی این نوع جریان‌ها در اطراف پایه‌ های پل از دو روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌شود. در این مقاله ابتدا به معرفی پدیده‌ ی آب شستگی دراطراف پایه‌ های پل و انواع آن و در انتها به مطالعات انجام شده در زمینه‌ ی روش‌ های کاهش عمق آب شستگی و محافظت پایه‌ های پل در برابر آبشستگی پرداخته می‌شود.
کلیدواژه ها:
پایه پل، عمق آبشستگی، طوق، شکاف
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است