بررسی میزان آبشستگی پایین دست دریچه کشویی با کف‌بندهای صاف و زبر
کد مقاله : 1088-IHA
نویسندگان:
مصطفی رضائی خیام *
دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده مقاله:
پیش بینی میزان آبشستگی موضعی در پایین دست سازه‌های هیدرولیکی از موضوعات مورد توجه محققان در سال‌های اخیر بوده است. در این تحقیق تاثیر عدد فرود، ارتفاع زبری، طول پرش هیدرولیکی مستغرق و عمق ثانویه بر آبشستگی موضعی بستر، ناشی از پرش هیدرولیکی مستغرق بر روی کف‌بند صاف و زبر در نمودار‌هایی بی بعد ارائه و بررسی شده است. به همین منظور آزمایش‌هایی در یک کانال با مقطع مستطیلی به طول 10 متر، عرض 0.5 متر و ارتفاع 0.5 متر با محدوده‌ی اعداد فرود 3.05 تا 6.21 انجام گردید. از دو کف‌بند صاف و زبر، که زبری‌هایی به شکل مکعب مستطیل از جنس فومیزه به ارتفاع (10،6و16 میلی‌متر) استفاده شد. نتایج آزمایشات انجام شده در این تحقیق نشان داد که حداکثر عمق آبشستگی و حداکثر طول آبشستگی در کف‌بند صاف بیشتر از کف‌بند زبر است و همچنین با افزایش ارتفاع زبری از میزان حداکثر عمق و طول آبشستگی کاسته می شود.
کلیدواژه ها:
آبشستگی موضعی، پرش هیدرولیکی مستغرق، عدد فرود، کف‌بند صاف و زبر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است