پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از مدل دوبعدی HEC-RAS (مطالعه موردی: حوضه کارده)
کد مقاله : 1107-IHA
نویسندگان:
زهرا شریفی نیک *1، دکتر فغفور مغربی2
1آب و سازه های هدرولیکی/مهندسی/فردوسی/مشهد/ایران
2آب و سازه های هیدرولیکی/مهندسی/فردوسی/مشهد
چکیده مقاله:
پهنه‌بندی سیلاب‌گرفتگی نقش مهمی در انتقال اطلاعات مربوط به خطر سیل به تصمیم‌گیرندگان و عموم مردم برای اهداف برنامه‌ریزی و عملیات امدادرسانی دارد. سیل‌های بزرگ اخیر در بسیاری از نقاط جهان نشان می‌دهند که سیل‌ها شدیدتر و مکرر می‌شوند. درنتیجه، علاقه به بهبود قابلیت‌های پیش‌بینی سیل ازجمله نقشه‌های سیلاب‌گرفتگی برای جلوگیری از تلفات انسانی و اقتصادی در ارتباط با رویدادهای بزرگ سیل، رو به رشد است. مقاله حاضر با هدف معرفی کاربرد و توانایی‌های مدل هیدرولیکی HEC-RAS2D به ارائه نقشه‌های سیلاب‌گرفتگی با دوره بازگشت‌های مختلف در بخشی از رودخانه کارده در نزدیکی شهر مشهد به طول 8 کیلومتر میپردازد که می‌تواند در تعیین حد بستر و پهنه سیل پرخطر رودخانه کارده مورد استفاده قرارگیرد. به منظور پیش‌بینی پهنه سیلاب پس از آنالیز حساسیت ابعاد سلولی ناحیه دوبعدی در میزان سیل شبیه‌سازی شده، مساحت پهنه سیل و اطلاعاتی مانند حداکثر و حداقل سرعت و عمق در دوره بازگشت‌های مختلف در قالب جدولی تهیه شد.
کلیدواژه ها:
پهنه‌بندی سیلاب، HED-RAS 2D، مدل‌ هیدرولیکی دوبعدی، ابعاد شبکه محاسباتی، کارده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است