بررسی اثر مرفولوژی رودخانه گرگانرود بر پهنه های سیل آق قلا با استفاده از داده های ماهواره ای و GIS
کد مقاله : 1108-IHA
نویسندگان:
سعید قره چلو *1، کامران گنجی2، احمد احمدی3
1هیات علمی دانشکد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران
3هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده مقاله:
پهنه‌های سیلاب منطقه آق قلا برای سری زمانی مورد نظر بر اساس شاخص NDWI استخراج گردید. به منظور بررسی اثر مرفولوژی کانال رودخانه گرگانرود بر پهنه‌های سیلاب، شاخص سینوزیته و میانگین شعاع پیچانرودهای کانال در چهار بازه در حدفاصل روستای سلاق‌یلقی تا روستای دوگونچی محاسبه گردید. در حدفاصل روستای سلاق‌یلقی تا ابتدای شهر آق‌قلا شاخص سینوزیته برابر 3.88 می‌باشد که نشان دهنده کانال با پیچانرودی شدید است و همچنین میانگین عرض بستر کم و وجود شیب کم در حدفاصل شهر آق‌قلا تا روستای دوگونچی باعث برگشت سیلاب به محدوده شهری آق‌قلا می‌شود. با توجه به نقشه‌های بدست آمده بارش با دوره بازگشت 50 ساله باعث آبگرفتگی شمال و شرق شهر آق‌قلا می‌شود. با دیواره‌سازی، تعریض کانال و لایروبی دقیق در حدفاصل روستای سلاق یلقی تا ابتدای شهر آق‌قلا و همچنین حفر کانال انتقال سیلاب در مناطق شمالی این ناحیه می توان تا حد زیادی از آبگرفتگی شهر آق‌قلا جلوگیری کرد.
کلیدواژه ها:
سیل آق‌قلا، سنتینل-2، لندست-8، پهنه بندی سیل، گرگانرود، مرفولوژی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است