مقایسه بارش برآورد شده از ماهواره ی GPM ، رادار هواشناسی داپلر و مدل پیش بینی بارش WRF با داده های ایستگاه های زمینی در استان گیلان
کد مقاله : 1132-IHA
نویسندگان:
علی صلاحی *، افشین اشرف زاده، مجید وظیفه دوست
گروه علوم و مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه گیلان ، شهر رشت ، ایران
چکیده مقاله:
بارندگی مهمترین عاملی است که در چرخه ی هیدرولوژی، دخالت مستقیم دارد. به دست آوردن اطلاعات دقیق بارش، برای تحلیل پدیده های گوناگون هیدرولوژیکی و تغییرات اقلیمی، امری ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی میزان دقت داده های بارش ماهواره GPM با محصول IMERG ، رادار هواشناسی کیاشهر و مدل پیش بینی آب و هوای WRF در دو واقعه بارش در دوازده ایستگاه سینوپتیک استان گیلان می باشد. در مقایسه تطبیقی بین داده های مدل و داده های مشاهداتی بارش ضریب همبستگی (cc ) و میانگین مربعات خطا (RMSE) به منظور ارزیابی و واسنجی داده ها بررسی شد. نتایج نشان داد که در رخداد اول رادار بالاترین همبستگی و کمترین خطا را با مقادیر 0.88 و 7.27 دارد.سپس WRF و GPM با ضریب همبستگی برابر و بترتیب با خطای 11.95 و 19.85 بهترین تطبیق را با داده های زمینی داشته اند. در رخداد دوم مدل WRF بالاترین همبستگی و کمترین خطا را با مقادیر 0.85 و 9.92 دارد. سپس رادار و GPM با ضریب همبستگی 0.83و 0.87 و بترتیب با خطای 11.78 و 12.11 بهترین تطبیق را با داده های زمینی داشته اند.
کلیدواژه ها:
بارش ، رادار هواشناسی ، GPM ، WRF
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است