برآورد رسوب و توزیع آن در سد بختیاری
کد مقاله : 1139-IHA (R2)
نویسندگان:
میثم امانی *1، غلامحسین اکبری2
1دانشگاه بجنورد
2گروزه آموزشی عمران ، آب و سازه ای هیدرولیکی دانشگاه بجنورد
چکیده مقاله:
بارش و ایجاد رواناب سطحی و جریان آب در رودخانه ها همراه با فرسایش خاک و حمل مواد توأم است. درصورتیکه شرایط هیدرولیکی جریان رودخانه مناسب باشد مثلا سرعت جریان درحدی باشد که اجازه ته نشینی را به این مواد بدهد ته نشین میشوند که معمولا این عمل در دریاچه سدها اتفاق میافتد. اطلاع از چگونگی فرسایش و توانایی حمل رسوب درآبراهه ها از جمله مواردی است که در مطالعات هیدرولوژی سد مدنظر قرار میگیرد. بر این اساس بررسی آمار رسوبسنجی در ایستگاههای آبسنجی برای اهدافی نظیر تعیین خسارات ناشی از رسوب گذاری در دریاچه مخازن، طراحی حوضچه های رسوبگیر و عملیات رسوب زدایی بکار میرود.
هدف این بخش از مطالعات، تحلیل آمار رسوب موجود رودخانه بختیاری در ایستگاه آبسنجی تنگ پنج به منظور تعیین میزان بار رسوبی در دریاچه سد بختیاری میباشد. برای تحلیل رسوب و نهایتًا برآورد کل بار رسوبی که توسط رودخانه حمل شده، باید آمار نمونه برداری رسوب همزمان با اندازه گیری دبی آب در آن ایستگاه در دسترس باشد. برای برآورد میزان رسوب ایستگاه فوق الذکر اقدام به جمع آوری آمار آبدهی روزانه و همچنین آمار نمونه برداری رسوب ایستگاه مزبور گردیده است
کلیدواژه ها:
رسوب، سد، رودخانه بختیاری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است