تحلیل عددی اثر ابعاد مخزن در پیشروی موج ناشی از شکست سد با استفاده از مدل ISPH
کد مقاله : 1154-IHA
نویسندگان:
زهرا حسن خانی1، رسول معمارزاده *2، مجید دهقانی2، سید مصطفی مرتضوی3
1گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، ایران
2گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران
3گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران
چکیده مقاله:
هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اثر ابعاد مخزن بر هیدرولیک موج ناشی از شکست سد با استفاده از روش بدون شبکه و لاگرانژی هیدرودینامیک ذرات هموارشده تراکم ناپذیر (ISPH) بوده است. در مطالعه حاضر دو معادله پیوستگی و ناویر – استوکس به عنوان معادلات حاکم برای شبیه‌سازی جریان استفاده شده‌اند. به منظور مطالعه اثر ابعاد مخزن بر نحوه پیشروی جریان پس از برداشته شدن سد نگه‌دارنده آن، 10 سری شبیه‌سازی با ابعاد مختلف مخزن صورت پذیرفته است. در گام نخست، به منظور صحت سنجی نتایج مدل عددی، نتایج آن با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شده‌اند. همچنین تحلیل حساسیت مدل به اندازه اولیه ذرات صورت گرفته است. نتایج مدل‌سازی مخزن با ابعاد مختلف نشان می‌دهد که افزایش ارتفاع مخزن یا کاهش طول آن تأثیر یکسانی بر خصوصیات هیدرولیکی موج پیش‌رونده از جمله سرعت پیش روی ذرات دارد و با کاهش یا افزایش هم‌زمان، تغییری در سرعت موج ناشی از شکست سد ایجاد نمی‌شود.
کلیدواژه ها:
شکست سد، مدل‌سازی عددی، روش ISPH، آنالیز همگرایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است