بررسی عددی پدیده کاویتاسیون بر سرریز سد سنگریزه‌ای شهربیجار با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
کد مقاله : 1175-IHA
نویسندگان:
ایمان شجاع *
کارشناس ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
چکیده مقاله:
در سالیان اخیر در ارتباط با مسئله کاویتاسیون (خلاءزایی) در سرریز سدهای بلند در نواحی‌ای که سرعت جریان زیاد می‌باشد، حوادث زیادی در نقاط مختلف جهان به وقوع پیوسته است که توجه مهندسین هیدرولیک را به خود معطوف داشته است. در مطالعه حاضر به منظور بررسی عددی پدیده کاویتاسیون بر سرریز سد سنگریزه‌ای شهربیجار در 3 حالت مختلف با دبی‌های 113، 173 و 844 مترمکعب بر ثانیه و با مدل‌آشفتگی در مشخصات جریان K-ε به کمک نرم‌افزار Fluent شبیه‌ سازی و مورد ارزیابی قرار گرفت. در انتها خروجی‌های مربوط به نرم‌افزار که شامل توزیع فشار، توزیع سرعت جریان و نمودار تغییرات شاخص کاویتاسیون در طول سرریز می‌باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در سرریز سد شهر بیجار، با اعمال دبی سیلاب معادل 844 مترمکعب بر ثانیه در ناحیه‌ی پایین دست سرریز احتمال وقوع پدیده‌ی کاویتاسیون محتمل‌تر و بحرانی‌تر است با دانستن این نکته می‌توان در مکان‌های مناسب از سیستم هوادهی مناسب استفاده کرد تا با کاهش سرعت در نواحی مورد نظر، احتمال وقوع پدیده‌ی کاویتاسیون را کاهش دهند.
کلیدواژه ها:
پدیده کاویتاسیون، سد سنگریزه‌ای شهربیجار، نرم‌افزار Fluent
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است