خصوصیات پرش نوع S و T در کانال واگرای ناگهانی تحت شرایط آزمایشگاهی
کد مقاله : 1179-IHA
نویسندگان:
سعید حاجی علی گل *1، جواد احدیان2، سید محسن سجادی3، دکتر شفاعی بجستان4، Anna Rita Scorzini5
1گروه سازه های آبی- دانشکده مهندسی علوم آب- دانشگاه شهید چمران اهواز
2گروه سازه های آبی- دانشکده مهندسی علوم آب - عضو هیأت علمی
3دانشکده‌ی علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز- مدیر گروه
4گروه سازه های آبی- دانشکدهد مهندسی علوم آب- عضو هیأت علمی
5Civil, Environmental and Architectural Engineering Faculty , L’ Aquila University, Italy
چکیده مقاله:
مطالعات متعدد نشان داده اند که در کانالهای با انبساط ناگهانی، پدیده عدم تقارن جریان می تواند در شرایط پایاب خاص رخ دهد. این موقعیت های ناخواسته با تمرکز بالای سرعت و تمرکز جریان های برگشتی در کانال پایین دست با پایاب مشخص می شود. در این تحقیق مطالعه آزمایشگاهی بر روی کانالی بطول 12 متر،عرض فلوم 1 متر و با ایجاد پرش هیدرولیکی نوع S و T توسط سرریز اوجی فلزی طراحی شده با اعداد فرود 6.2،7.4،8.7 و 9.5 انجام گردید. در طول فلوم، برداشت عمق و سرعت های کف پایین دست، در 14 مقطع انجام گردید. ضمن بررسی شرایط موج رفت و جریان برگشتی، بررسی راندمان پرش با توجه به روابط هاگر و برمن انجام و مشخص شد که میزان راندمان برای پرشهای نوع S-Jump نسبت به پرش نوع T-Jump دارای افزایش محسوسی بوده که این میزان بطور متوسط برای اعداد فرود بازه آزمایش شده حدود 45.4 درصد افزایش می باشد. ضمن اینکه طول موجهای پرش نوع S در مقابل T در اعداد فرود مختلف بین 2.08 تا 2.63 برابر بزرگتر بوده که این موضوع بیانگر لزوم حفاظت حوضچه در شرایط طراحی برای احتمال وقوع این نوع پرش با توجه به عمق پایاب در کانال پس از واگرای ناگهانی در پایین دست سرریز سدهاست.
کلیدواژه ها:
انبساط ناگهانی،جریان برگشتی،راندمان پرش هیدرولیکی،عمق پایاب
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است