برآورد بار معلق در رودخانه با بستر شنی
کد مقاله : 1182-IHA
نویسندگان:
ساناز افضلی احمدآبادی *1، ساناز هادیان2، فرشته کلاهدوزان3
1کارشناس ارشد عمران
2دانشجوی دکتری عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی- دانشگاه علم و صنعت
3دانشجوی ارشد
چکیده مقاله:
به لحاظ اهمیت و نقش پدیده انتقال رسوب در عرصه‌های مختلف مهندسی رودخانه تعیین کمیت بار رسوبی از دیرباز مورد توجه متخصصین مسائل رودخانه‌ای قرار گرفته است. از طرفی میزان غلظت رسوبات معلق یکی از مهم‌ترین پارامترها در برآورد بار رسوبی رودخانه‌ها به شمار می‌رود. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده برای تخمین بار معلق تاکنون معادلات تجربی و نیمه‌تجربی متعددی در رودخانه‌های آبرفتی توسعه پیدا کرده است، هرچند به لحاظ پیچیدگی‌های حاکم بر فرایند انتقال رسوب، امکان معرفی یک معادله واحد جهانی میسر نبوده است. در این مقاله با استفاده از برداشت داده‌ها به صورت مطالعات میدانی در رودخانه هراز واقع در شمال کشور، بار معلق محاسبه شده است. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه با 7 معادله تخمین بار معلق مقایسه گشته است. ارزیابی معادلات با استفاده از ضرایب آماری R ̅، RMSE وMAE انجام شد و مشخص گردید که معادلات بایکر و چانگ و همکاران نسبت به سایر معادلات به طور قابل قبولی میزان بار معلق را تخمین زده‌اند.
کلیدواژه ها:
انتقال رسوب، بار معلق، معادلات تجربی و نیمه‌تجربی، ضرایب آماری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است