مقایسه بین روش‌های موجود در تعیین سرعت و تعیین درصد خطای هر روش (مطالعه موردی:رودخانه فهلیان)
کد مقاله : 1187-IHA (R1)
نویسندگان:
مسعود نادری *1، محسن حکمت2، حسین افضلی مهر3، سید هادی موسوی نیا3
1مهندسی آب،عمران،علم و صنعت،تهران،ایران
2آب و سازه های هیدرولیکی،عمران،،علم و صنعت،تهران،ایران
3آب و محیط زیست،عمران،علم و صنعت،تهران،ایران
چکیده مقاله:
تعیین سرعت جریان در رودخانه‌ها ازجمله مهم‌ترین پارامترهای هیدرولیکی جریان است. روش‌های متعددی برای تعیین سرعت جریان با استفاده از داده‌های قابل ‌اندازه‌گیری مانند عمق جریان و دانه‌بندی بستر ارائه شده است که در این تحقیق 5 مورد از این روش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و با سرعت به‌دست‌آمده از دستگاه مولینه مقایسه و در صد خطای متناظر با هر روش به دست آمد . در این روش‌ها سرعت جریان تابعی از سرعت برشی است که در این تحقیق از دو روش سنت_ونانت و روش مشخصات لایه‌مرزی برای به دست آوردن سرعت برشی استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که روش هی با 17 درصد خطا دارای بالاترین دقت در اندازه‌گیری سرعت است و روش ریکمن_ رکینگ در رده دوم قرار دارد و همچنین استفاده از روش مشخصات لایه‌مرزی در مقایسه با روش سنت_ونانت برای تعیین سرعت برشی از دقت بیشتری برخوردار است. نتایج نشان دادند که همه روش ها دارای درصد خطای کمتر از 100 در صد هستند.
کلیدواژه ها:
توزیع سرعت ، فهلیان ، رابطه هی ، دانه‌بندی، سرعت برشی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است