بررسی اثر سرریزهای w شکل دو سویه بر خصوصیات هیدرولیکی در سازه راه ماهی
کد مقاله : 1204-IHA
نویسندگان:
مریم شهابی *، مهدی قمشی، دکتر، جواد احدیان، مرجان نری موسی، فاطمه بابگپی
دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
راه‌ماهی‌ها سازه‌هایی هیدرولیکی هستند که به منظور سهولت امکان عبور ماهی‌های در حال مهاجرت به سمت بالادست جریان، از طریق افزایش استهلاک انرژی و عمق جریان و ایجاد مناطق کم‌سرعت در مسیر جریان‌های طبیعی نظیر رودخانه‌ها و یا کالورت‌های با شیب زیاد طراحی و اجرا می‌شوند. در این تحقیق از سرریزهای w-w با پلان و مقطع w شکل به عنوان موانع استهلاک انرژی در مجاری کالورت مستطیلی استفاده شد. آزمایشها در شیب 4تا10 درصد، فاصله بین موانع، 60،30 و 90 سانتی متر، در دبی های مختلف برنامه ریزی شد. بر اساس نتایج به دست‌ آمده، با افزایش دبی، اعداد رینولدز و فرود جریان افزایش می‌یابد و در پی افزایش عمق جریان عبوری از روی موانع، اثر زبری بستر در ایجاد مقاومت در برابر جریان کم می‌شود. با افزایش شیب مجرا از 4 به 10درصد، عمق جریان کاهش و سرعت جریان افزایش می‌یابد و در نتیجه، مقاومت در برابر جریان افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
کالورت، سرریز W ، راه ماهی ،مهاجرت ماهی، استهلاک انرژی
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است