تاثیر جریان محیط بر میزان رقیق‌سازی پساب چگال
کد مقاله : 1206-IHA
نویسندگان:
وحید بابایی نژاد *1، بابک خورسندی2
1دانشگاه امیرکبیر
2استادیار دانشگاه امیرکبیر
چکیده مقاله:
باتوجه به تغییر اقلیم و خشکسالیهای ناشی از آن و افزایش مصرف آب در قسمت‌های صنعت، کشاورزی و شهری، استفاده از کارخانه‌های آبشیرینکن توسعه یافته است. پساب تولیدی توسط کارخانههای آبشیرینکن درصورت تخلیه نامناسب در محیط آبی، به دلیل دارا بودن غلظت بالای پساب خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد می‌کنند. عوامل مختلفی در افزایش میزان رقیق‌سازی پساب تخلیه‌شده دخالت دارند که یکی از این عوامل جریان محیط است. در این تحقیق با استفاده از مدل انتگرالی CORJET، پس از اعتبارسنجی مدل با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی انجام شده، به بررسی تاثیر جریان محیط بر میزان رقیق‌سازی پساب تخلیه‌شده و تعیین بهینه‌ترین حالت تخلیه پرداخته می‌شود. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، درتخلیه پساب چگال در محیط پویا هرچه زاویه تخلیه‌کننده نسبت به افق بیشتر باشد، پساب مسافت بیشتری را در محیط پذیرنده طی می‌کند و بدنبال آن میزان رقیق‌سازی افزایش می‌یابد. برطبق نتایج در محیط پویا زاویه 90 درجه بهینه‌ترین حالت تخلیه پساب چگال است.
کلیدواژه ها:
آب‌شیرین‌کن، رقیق‌سازی‌، جت، پلوم، CORJET
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است