مروری بر تجربیات جهانی و ارائه‌ی راهکارهای نوین در مدیریت سیلاب شهری
کد مقاله : 1208-IHA
نویسندگان:
مهدی محمدی قلعه نی *1، محمدجواد نحوی نیا2
1گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران
2گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک
چکیده مقاله:
طی سال‌های اخیر سیلابهای شهری خسارات مالی و جانی بسیاری را به کشور ایران تحمیل کرده است. استفاده از تجربیات جهانی در این ارتباط می‌تواند این خسارات را به حداقل برساند. هدف از مقاله حاضر مرور، جمع‌بندی و ارائه راهکارهای مدیریت سیلاب شهری بر اساس تجربیات جهانی در مورد این پدیده برای کشورمان می‌باشد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از تغییر دیدگاه در مورد سیلاب شهری از تهدید زیان‌های ناشی از آن به سمت ایجاد فرصت برای تعادل در چرخة طبیعی آب و تأمین نیازهای آبی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان و جایگزینی راهکارهای غیرسازه‌ای به جای راهکارهای سازه‌ای می‌باشد. نتایج مقاله حاضر همچنین نشان می‌دهدکه روش‌های توسعه کم‌اثر مانند باغچه ذخیره باران، مخزن ذخیره آب باران، بام سبز و پیاده رو متخلخل می‌تواند از راهکارهای مناسب مدیریت سیلاب‌های شهری در کشورمان باشد. در انتها می‌توان بیان داشت که مدیریت سیلاب شهری نیاز به مشارکت حداکثری همه ذی‌نفعان از مسئولان تا شهروندان دارد. همچنین در این مورد باید نگاهی جامع به تمام مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی مرتبط با سیلاب داشت تا بتوان تهدید و ریسک سیلاب را به یک فرصت تبدیل کرد.
کلیدواژه ها:
تجربیات جهانی، روش‌های توسعه کم‌اثر، راهکارهای غیرسازه‌ای، مدیریت سیلاب شهری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است