آنالیزاحتمالاتی پایداری سد خاکی در برابر پدیده ی روگذری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ضریب نفوذCN
کد مقاله : 1212-IHA
نویسندگان:
ویدا رجب زاده *1، علی اکبر حکمت زاده2
1دانشجوی کارشناسی ارشدگروه آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شیراز استان فارس
2استادیار گروه آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شیراز استان فارس
چکیده مقاله:
عمده مطالعات هیدرولوژی سدها براساس هیدروگراف قطعی صورت گرفته است و تاثیرات عدم قطعیت در آن ها لحاظ نشده است در حالی که در متغیرهای هیدرولوژیکی مانند ضریب نفوذ عدم قطعیت وجود دارد، لذا با بازنگری مطالعات هیدرولوژی و در نظر گرفتن عدم قطعیت، ممکن است تحت سیلابهای شدید آبگذری از روی تاج سد محتمل باشد. در این تحقیق روندیابی احتمالاتی در مخزن سد رودبال داراب انجام شده است تاثیر عدم قطعیت در ضریب CN منظور گردیده و عدم قطعیت درCN از داده های موجود بارندگی و داده های سیلاب رودخانه رودبال به دست آمده است. در این تحقیق باران 500 ساله و 1000ساله براساس توزیع آماری GEV به دست آمده و سپس هیدروگراف احتمالاتی ساخته شده براساس این بارش ها در مخزن سد روندیابی شده است. نتایج نشان دادکه در شرایط سیل 500 ساله آب از روی فیوزپلاگ عبور نمی کند و در شرایط سیل 1000ساله احتمال آبگذری از فیوزپلاگ سد2.63 درصد می باشد.
کلیدواژه ها:
ضریبCN، روگذری، عدم قطعیت، رودبال، روندیابی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است