طراحی بهینه شبکه‌های توزیع آب شهری باستفاده از الگوریتم ژنتیک ( مطالعه موردی: کوی رضوی شهر اراک)
کد مقاله : 1234-IHA
نویسندگان:
میثم گودرزی، بایرامعلی محمدنژاد *
گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم
چکیده مقاله:
در طراحی و اجرای شبکه‌های توزیع آب، عوامل و پارامتر‌های تاثیر گذار مختلفی باید لحاظ شوند. با توجه به محدودیت منابع آب در اکثر کشورهای جهان بویژه درکشور ما، طراحی بهینه شبکه‌های توزیع آب که یکی از مهمترین تاسیسات زیر بنایی و عامل توسعه هر منطقه محسوب می‌شود، مد نظر کارشناسان و محققان می‌باشد. در دو دهه اخیر از ابزارهای متفاوتی در زمینه بهینه سازی شبکه‌های آبرسانی استفاده شده است که در این بین الگوریتم‌های تکاملی بی شک بیشترین نقش را دارا می‌باشند. در این مطالعه به منظور بهینه سازی شبکه توزیع آب کوی رضوی شهر اراک از ماژول الگوریتم ژنتیک در نرم افزار Water GEMS استفاده شده است. برای این منظور شبکه مورد مطالعه، با استفاده از اختصاص مصارف واقعی به هر گره مدلسازی شده است. با درنظر گرفتن 8 مقدار متفاوت برای بودجه موجود و نیز 9 حالت مختلف از پارامترهای الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی شبکه توزیع آب انجام شده است. با توجه به دو هدفه بودن بهینه سازی، خروجی روش Multi Objective به عنوان گزینه مناسب انتخاب شده است که نشان دهنده صرفه جویی حدود 50 درصدی در هزینه‌های مربوط به تهیه لوله‌های شبکه توزیع آب می‌باشد.
کلیدواژه ها:
شبکه توزیع آب، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، مدلسازی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است