طراحی و ارتقای پایداری سکوی دریایی شناور در امواج به روش عددی در نرم افزار ANSYS AQWA
کد مقاله : 1251-IHA
نویسندگان:
محسن آرام *1، فرهود آذرسینا2، الهام مینا3
1دانشجوی رشته مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
2هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
3دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران میط زیست، سازه های هیدرولیکی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
پایداری سکو به خصوص برای کاربردهای نظامی که لازم است یک عرشه بزرگ در وسط دریا داشته باشیم، مهمترین ویژگی آن است.با توجه به اینکه طیف امواج و محدوده انرژی طیف متفاوت است، بهترین عملکرد سکو باید با این وضعیت مشخص شود و پارامترهای طراحی باید متناسب با شرایط محیطی منطقه باشند. بهبود عملکرد عرشه شناور دریایی بزرگ با توجه به طیف امواج مشخص و افزایش پایداری سکو نسبت به سکوی نیمه مستغرق از اهداف ای تحقیق است. از آنجایکه استفاده از بویه در سکوها برای اعماق زیاد دریا می‌تواند موجب کاهش وزن و شعاع مهارگردد پاسخ دینامیکی سکوی شناور مبتنی بر بویه ها تحت تاثیر نیروهای باد و امواج در حوزه فرکانس و حوزه زمان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با انتقال بخشی از بویانسی سکو به بویه ها می توان گشتاور پیچ و نیروی هیو و سرج که امواج به سکو وارد می کنند را کاهش داد. طرح عرشه شناور با توجه به اینکه بخش بزرگی از حجم ستون ها حذف و به بویه ها منتقل شده می تواند عملکرد بهتری نسبت به سکوی نیمه مستغرق داشته باشد. همچنین پایداری عرشه شناور در بخش غالبی از محدوده طیف امواج، بهتر از سکوی نیمه مستغرق است. همچنین بهبود عملکرد پاسخ سکو با افزایش اندازه بویه می تواند باعث افزایش حرکات سکوی شناور شده و در عوض باعث کاهش تنشهای وارده بر کابل شود
کلیدواژه ها:
المان مرزی، عرشه شناور ، مهار کاتنری، طیف جانسواپ، المان موریسون، تحلیل در حوزه زمان و فرکانس
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است