بررسی و مقایسه ی نتایج مدلسازی دو بعدی و سه بعدی جریان از روی سرریز لبه تیز با پروفیل استاندارد سرریز اوجی
کد مقاله : 1268-IHA
نویسندگان:
مهری صادقی *1، سید تقی امید نائینی2، فواد کیلانه ئی3
1دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
2پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
3استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
چکیده مقاله:
طراحی سرریزهای اوجی درحالت دو بعدی براساس پروفیل زیرین سرریز لبه تیز است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار FLOW3D، جریان عبوری از سرریز لبه تیز مستطیلی برای حالت دو بعدی و با عرض واحد شبیه سازی شده است و سپس پروفیل زیرین جریان با پروفیل استاندارد USBR،که اساس طراحی سرریز اوجی می باشد، مقایسه شده است. با توجه به موقعیت قرارگیری سرریز در سدها، جریان عبوری از آن ممکن است نسبت به حالت دو بعدی تغییراتی داشته باشد. بنابراین برای این حالت نیز مدلسازی بصورت سه بعدی با لحاظ نمودن هندسه مخزن انجام شده است و پروفیل زیرین جریان بدست آمده است. در نهایت پروفیل های دو بعدی، سه بعدی و استاندارد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که پروفیل استاندارد تطابق کاملی با پروفیل زیرین جریان عبوری از سرریز لبه تیز بصورت دو بعدی داشته ولی اختلافاتی با حالت سه بعدی دارد.
کلیدواژه ها:
سرریز لبه تیز، سرریز اوجی، پروفیل استاندارد ،FLOW3D
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است