طراحی بهینه سیستم‌های توزیع آب مبتنی بر قابلیت اطمینان لرزه‌ای با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری
کد مقاله : 1272-IHA
نویسندگان:
مهدی ملک محمودی *1، سید حمیدرضا حسینی1، جعفر جعفری اصل2
1آب منطقه ای تهران
2گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
چکیده مقاله:
سیستم‌های توزیع آب شهری از آنجایی که مستقیماً با آحاد مردم در ارتباط هستند و نیازهای اولیه از جمله آشامیدن و بهداشت متأثر از آن‌ها است یکی از مهمترین زیرساخت‌های هر شهری می‌باشند که آسیب‌پذیری این شریان‌ حیاتی در هنگام بروز بلایای طبیعی همچون زلزله عملکرد شهری را به‌شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در هنگام وقوع زلزله سیستم‌های توزیع آب با چالش‌هایی از قبیل کاهش فشار و یا شکست لوله‌ها و یا خارج شدن پمپ‌ها از مدار روبرو هستند که باعث عدم سرویس‌دهی به مصرف کنند‌گان می‌شوند. که ریشه این مشکلات طراحی نامناسب سیستم توزیع می‌باشد. برای رفع یا کاهش این مشکلات بایستی در هنگام طراحی سیستم‌های توزیع آب قابلیت اطمینان لرزه‌ای در نظر گرفته شود. در این پژوهش با استفاده از مدل بهینه‌سازی-‌شبیه‌سازی مبتنی بر الگوریتم گرگ خاکستری طراحی سیستم‌های توزیع آب با هدف حداقل کردن هزینه طراحی با بیشترین قابلیت اطمینان لرزه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. در این مدل الگوریتم بهینه-سازی گرگ خاکستری در محیط MATLAB با شبیه‌ساز هیدرولیکی مدلEPANET تلفیق شد. نتایج به‌صورت یک منحنی تعامل بر حسب قابلیت اطمینان لرزه‌ای و هزینه طراحی ارائه شده است که به تصمیم گیرنده‌گان در انتخاب مناسب کمک خواهد کرد.
کلیدواژه ها:
سیستم‌های توزیع آب، قابلیت اطمینان لرزه‌ای، الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است