اندرکنش رفتار آبزیان و هیدرودینامیک جریان در برخورد با موانع رودخانه‌ای
کد مقاله : 1285-IHA
نویسندگان:
حمیده غفاری *1، سید علی ایوب زاده2
1گروه سازه های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس- تهران
2استاد گروه مهندسی سازه های آبی دانشکده کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
توجه و حفاظت از محیط‌زیست رودخانه‌ای، گامی مهم در حفظ بقا و سلامت این‌گونه اکوسیستم‌های آبی و متعاقباً جامعه انسانی است. فعالیت‌های کنونی بشر در مسیرهای رودخانه‌ای باعث کاهش تنوع زیستی و به دنبال آن از بین رفتن اکوسیستم‌های رودخانه‌ای شده است. این‌گونه فعالیت‌ها که بسیاری از آن‌ها جهت تأمین نیازهای انسانی ضروری هستند در صورت طراحی مناسب زیستی در کنار طراحی مهندسی و در نظر گرفتن شرایط زیست طبیعی گونه‌های گیاهی و جانوری آبزی و بقای آن‌ها، می‌توانند در توسعه پایدار کشور مؤثر باشند. بنابراین شناخت مؤثر تعامل گونه‌های آبزی در برخورد با آن‌ها و توجه به رفتار و مکانیسم شنای این‌گونه‌ها، گامی مؤثر در جهت طراحی مناسب این‌گونه فعالیت‌ها و بازگشت‌پذیری اکوسیستم‌ها است. در همین راستا در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده است و با معرفی عملکردهای شنای گونه‌های آبزی و شاخص انسداد موانع، به بررسی تعامل و رفتار این گونه‌ها در شرایط هیدرودینامیکی مختلف پرداخته شده است و با کمی‌سازی رفتار این‌گونه‌ها، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی بررسی رفتار هیدرودینامیکی آبزیان، ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
گونه آبزی، رفتار هیدرودینامیکی آبزیان، موانع رودخانه‌ای، شاخص انسداد
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است