نشت‌یابی در شبکه‌های توزیع آب به کمک الگوریتم جستجوی هارمونی Leakage Detection in Water Distribution Systems Using Harmony Search Algorithm
کد مقاله : 1292-IHA
نویسندگان:
رضا زندی *1، جعفر یزدی2، محمد شاهسوندی3
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران، آب و محیط زیست - دانشگاه شهید بهشتی
2عضو هیئت علمیه دانشکده عمران، آب و محیط زیست - دانشگاه شهید بهشتی
3دانشجوی دکترا دانشکده عمران، آب و محیط زیست - دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
در حال حاضر هدرفت آب به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. از طرفی تقاضا برای آب در حال افزایش است. این مساله مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف را ضروری ساخته است. از مهم ترین روش‌های مدیریت مصرف، کاهش آب به حساب نیامده یا همان نشت می‌باشد. تاکنون روش‌های مختلفی برای شناسایی میزان و محل نشت مورد مطالعه قرارگرفته است که در این مقاله یک روش شبیه‌سازی – مدل‌سازی مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی توسعه داده شده است و درآن از حل‌گر هیدرولیکی EPANET و محیط متلب استفاده شده است. سناریوهایی با یک و دو نشت فرض شده است که با لینک کردن نرم افزار EPANET و الگوریتم جستجوی هارمونی در محیط متلب، الگوریتم با توجه به تابع هدف تعریف شده برای آن به تولید پاسخ‌های مناسب (تعیین محل و مقدار نشت) می‌پردازد. بر اساس نتایج بدست آمده، الگوریتم برای شناسایی محل و مقدار نشت در سناریوهای یک نشت عملکرد قابل قبولی را ارائه داده است، اما در سناریوی دو نشت، برنامه قادر به تولید پاسخ‌های قابل قبول (منحصربه فرد) نبوده است و نیازمند به توسعه روش‌های کارامدتر احساس می‌شود.
کلیدواژه ها:
نشت‌یابی، بهینه‌سازی، جستجوی هارمونی، شبکه توزیع آب
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است