شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه کن در محدوده شهرستان اسلامشهر با استفاده از مدل HEC-RAS
کد مقاله : 1293-IHA
نویسندگان:
محمدرضا گیتی پژوه1، حمید صالحی *1، احمد احسانی2، ابراهیم ممی زاده غنمی3
1کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای تهران
2کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای ایران
3کارشناس شرکت آب منطقه ای تهران
چکیده مقاله:
رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک با کیفیت مناسب جهت کاربری‌های مختلف، مشکلات عمده در راه توسعه اقتصادی- اجتماعی همه جانبه و فراگیر کشور پدید آورده است. لذا استفاده بهینه از منابع آب و خاک و نیز کنترل خسارات ناشی از سیلاب‌ها در جهت رشد و توسعه هر منطقه همواره از اهمیت خاص حیاتی برخوردار است. پیش‌بینی رفتار هیدرولیکی رودخانه در مقابل سیلاب‌های احتمالی جهت کاهش خسارات وارده به مناطق شهری، تاسیسات در حال ساخت، مزارع و سایر کاربری‌ها در اطراف رودخانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بررسی دقیق رفتار یک رودخانه از جنبه‌های مختلف نظیر شرایط سیلابی، رسوب‌گذاری و فرسایش پذیری به منظور اجرای طرح‌های ساماندهی و کنترل سیلاب، مستلزم تعیین مشخصه‌های هیدرولیک جریان با توجه به شرایط حاکم بر رودخانه می‌باشد. لذا شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه‌ها برای پیش‌بینی خسارات ناشی از سیل در شرایط مختلف، اجرای طرح‌های مهندسی رودخانه، مطالعات توجیهی اقتصادی- اجتماعی برنامه‌های کنترل و مهار سیل و دیگر مطالعات وابسته به سامانه رودخانه‌ها ضرورت دارد. هدف این تحقیق استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS به منظور شبیه‌سازی پارامترهای هیدرولیکی رودخانه کن در محدود واقع در اسلامشهر می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بستر رودخانه کن در محدوده اسلامشهر فرسایش پذیر و مقطع رودخانه کن در محدوده اسلامشهر در برابر عبور سیلاب با دوره برگشت 2 تا 200 ساله ایمن می‌باشد.
کلیدواژه ها:
رودخانه کن، شبیه‌سازی هیدرولیکی، HEC-RAS
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است