مقایسه ی هیدرودینامیک سرریزهای جانبی لبه تیز با تاج مسطح و شیبدار
کد مقاله : 1306-IHA
نویسندگان:
نازنین امینی *1، اکبر صفرزاده2
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
2گروه مهندسی عمران
چکیده مقاله:
سرریزهای جانبی از جمله سازه های هیدرولیکی هستند که به منظور انحراف جریان از کانال اصلی طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله مدل عددی سه بعدی جریان با استفاده از نرم افزار FLOW-3D بر روی یک سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی با تاج مسطح و شیبدار واقع در کانال باز تهیه شده و پس از صحت سنجی، نتایج به صورت توزیع سرعت به صورت افقی، خطوط جریان، جریان های ثانویه و همچنین به صورت پارامترهای هیدرولیکی بحث شده است. از آنجایی که زاویه ی تاج سرریز نقش مهمی در شکل گیری جریان و خصوصیات هیدرولیکی یک سرریز جانبی دارد، تغییر در این زاویه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تاج مسطح و شیبدار با هم مقایسه وبررسی شد.
سرریز جانبی یک سازه ی کنترل هیدرولیکی می باشد که برای انحراف آب از کانال اصلی به کانال جانبی،د ر مواقعی که سطح آب در کانال اصلی از حد مشخصی بالاتر رود، طراحی و نصب می شود. همچنین این سازه ها دبی آب را به صورت آزاد و تحت شتاب ثقل زمین به کانال جانبی تخلیه می کنند. بنابراین، این سازه ها، به عنوان محدود کننده تراز جریان هم در نظر گرفته می شوند. سرریز جانبی از جمله مهمترین سازه های هیدرولیکی در شبکه آبیاری و زهکشی نیز محسوب می شود که به عنوان سازه حفاظتی در بالادست سیفون های معکوس و به عنوان سرریز انتهایی برای تخلیه آب مازاد ناشی از بهره برداری نادرست آبگیرهای بالادست در انتهای کانال اصلی قرار می گیرد.
کلیدواژه ها:
سرریز جانبی، ضریب آبگذری، توزیع دبی، زاویه ی جت ریزشی، نرم افزار FLOW-3D
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است