بررسی رفتار هیدرولیکی شبکه آب داخل ساختمان در حالت وجود پمپ و مخزن خانگی
کد مقاله : 1310-IHA (R2)
نویسندگان:
مهناز عباسی1، مسعود تابش *2، سید احمدرضا شاهنگیان3
1دانشگاه تهران- دانشکده فنی- دانشکده عمران دانشجوی کارشناسی ارشد
2دانشگاه تهران- دانشکده فنی- دانشکده عمران پروفسور
3دانشگاه تهران- دانشکده فنی- دانشکده عمران دانشجوی دکترا
چکیده مقاله:
افزایش شهرنشینی و رشد جمعیت، مدیریت صحیح منابع محدود تأمین آب را امری ضروری ساخته و موجب شده است تا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران برای حفظ منابع آب و استفاده پایدار از آن‌ها، اقداماتی را خصوصاً در حوزه مدیریت مصرف آب شهری اتخاذ کنند. اتخاذ هر سیاستی در این حوزه، می‌تواند بر روی زیرساخت‌های شهری از جمله شبکه توزیع آب تأثیرگذار باشد و عملکرد هیدرولیکی و کیفی آن را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر تغییر در شرایط هیدرولیکی و کیفی شبکه، می‌تواند منجر به بروز رفتارهایی از سوی مشترکین به‌منظور بهبود شرایط موجود شود. نصب سیستم پمپ و مخزن خانگی، یکی از رفتارهایی است که در پاسخ به تغییر شرایط هیدرولیکی شبکه توزیع (افت فشار) از سوی مشترکین اتخاذ می‌شود. اگرچه نصب این سیستم موجب تحمیل هزینه اضافی به مشترکین می‌شود و می‌تواند تبعات متعددی از جمله احتمال بروز آلودگی در مخزن، تأثیر بر روی شبکه توزیع، اثرات زیست‌محیطی، مصرف انرژی و غیره را در پی داشته باشد. بنابراین ارزیابی تبعات مثبت و منفی ناشی از نصب این سیستم‌ها از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است که البته پیش‌زمینه این تحلیل‌ها، شناخت رفتار هیدرولیکی آنها در داخل ساختمان است. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به بررسی و مدل‌سازی رفتار این سیستم‌ها در داخل ساختمان، تحت سناریوهای مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد در شرایط کمبود فشار در شبکه و حتی وجود بحران کم‌آبی در سیستم توزیع، وجود سیستم پمپ و مخزن کمک قابل‌ملاحظه‌ای به تأمین آب واحدهای مسکونی در طول 24 ساعت شبانه‌روز خواهد کرد.
کلیدواژه ها:
مدل‌سازی هیدرولیکی، مخزن خانگی، پمپ خانگی، شبکه آب داخل ساختمان، کمبود فشار
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است