بررسی ضریب آب‌گذری سرریز مستطیلی شیب‌دار (محوری) با نرم‌افزار FLOW-3D
کد مقاله : 1316-IHA
نویسندگان:
مهدیه کلهری *1، پریسا سادات آشفته2، محمد قیاسوند3
1گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
2گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
3گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
چکیده مقاله:
امروزه برای افزایش کارآیی سرریزها به‌منظور بهینه‌سازی ظرفیت عبور جریان در عین رعایت فاکتور اقتصادی پروژه از سرریزهای مختلفی بهره می‌گیرند. یکی از این سرریزها سرریز مستطیلی شیب‌دار بوده که به‌عنوان سرریز محوری نیز نامیده می‌شود و برای دو هدف (1) تثبیت سطح آب در بالادست سرریز و (2) افزایش ظرفیت گذردهی جریان در مقایسه با سرریزهای مستطیلی بدون شیب استفاده می‌شود. در این مطالعه با استفاده از نتایج آزمایشگاهی به شبیه‌سازی عددی سرریز محوری و بررسی اثر تغییر شیب سرریز در بازه ۳۰ تا ۹۰ درجه بر روی ضریب آب‌گذری پرداخته می‌شود. تحلیل عددی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D و با روش تفاضل محدود انجام می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که افزایش شیب سرریز منجر به افزایش ضریب آب‌گذری و در نتیجه افزایش ظرفیت عبور جریان شده و در شیب مشخصی که به‌عنوان شیب بهینه شناخته می‌شود به بیشینه مقدار خود می‌رسد. همچنین جواب‌های بهدست‌آمده از نرم‌افزار با مقادیر آزمایشگاهی هم‌بستگی خوبی را نشان می‌دهند.
کلیدواژه ها:
سرریز محوری، شیب بهینه، بیشینه ظرفیت آب‌گذری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است