شبیه سازی تأثیر تنگنای موضعی رودخانه ها بر آب گرفتگی تأسیسات آبی با استفاده از مدل HEC-RAS(مطالعه موردی: سد انحرافی و ایستگاه پمپاژ گدارخوش، استان ایلام)
کد مقاله : 1335-IHA
نویسندگان:
زینب دانش *
دانشگاه ایلام
چکیده مقاله:
دشت های سیلابی رودخانه ها به دلیل حاصل خیز بودن از گذشته تا به حال مورد توجه انسان ها بوده اند، بنابراین مدیریت و حفاظت از این دشت ها ضروری می باشد. در این پژوهش شبیه سازی تأثیر تنگنای موضعی رودخانه ها بر آبگرفتگی تأسیسات آبی با استفاده از مدل HEC-RAS انجام شد. به این منظور نقشه‌های رقومی 1:50000 پلان رودخانه تهیه شد و منطقه مورد مطالعه در طول 600 متر به 29 مقطع عرضی تقسیم گردید. هم چنین اطلاعات هیدرولیکی جمع آوری و ضریب زبری مانینگ تعیین گردید. در نتیجه نمودارهای سطح و عمق سیل در دبی های مختلف برای دوره بازگشت های 10، 25، 50، 100، 200 ساله تهیه گردید. نتایج مدل برای دبی با دوره بازگشتهای مختلف و مقاطع عرضی موجود تحلیل می شود تا ضمن تعیین دبی پیک رخداد سیلاب سال 1394، راهکارهای علاج بخشی از جمله تعریض مقاطع رودخانه ارائه شود تا از بروز خسارت های احتمالی در آینده جلوگیری شود.
کلیدواژه ها:
سد گدارخوش، HEC-RAS، سیل، تنگنای موضعی، تأسیسات آبی، شبیه سازی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است