طراحی یک مدل عددی هیدرودینامیک-اکولوژیکی برای شبیه سازی انتشار آلاینده های شیمیایی ناشی از پرورش ماهی در قفس در بخش جنوبی دریای خزر(منطقه دریایی سیسنگان)
کد مقاله : 1356-IHA
نویسندگان:
اکبر رشیدی ابراهیم حصاری *1، نوید بذرگر1، حسین فرجامی2
1گروه آموزشی فیزیک دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
2پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، نوشهر
چکیده مقاله:
در این مطالعه به منظور شبیه‌سازی انتشار آلاینده‌های شیمیایی ناشی از پرورش ماهی در قفس در محیط‌های دریایی، یک مدل عددی سه بعدی هیدرودینامیک-اکولوژیکی طراحی گردید. این مدل مبتنی بر معادلات مقدم بازنویسی شده در دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه قائم سیگمای فشاری بوده و برای هر حوضه دریایی مشخص قابل استفاده می‌باشد. این مدل قابلیت شبیه‌سازی اثر نیروهای کشندی، نیروی باد، اثرات تغییر چگالی بوده با مجهز بودن یک معادله انتشار-فررفت، قابلیت بررسی انتشار سه بعدی هر آلاینده شیمیایی محلول در آب دریا با ضرایب مختلف انتشار تلاطمی و مولکولی داراست. در این تحقیق، مدل یاد شده برای بررسی انتشار نیترات منتشر شده از قفس های پرورش ماهی در منطقه‌ی دریایی سیسنگان در بخش جنوبی دریایی خزر شکل مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب که چشمه منتشر کننده آلاینده نیترات با غلظت ppb 130 در مختصات مکانی قفس‌ها در نظر گرفته شد. در این شبیه‌سازی، انتشار افقی و قائم آلاینده با بررسی تغییرات میدان جریان افقی و میدان سرعت قائم، در اننهای ماه‌های اول، سوم، پنجم و هشتم بررسی شد و نتایج آن ها مورد مقایسه قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
مدل سه بعدی عددی، مدل هیدرودینامیکی-اکولوژیکی، آلاینده منتشر از قفس پرورش ماهی، شبیه سازی عددی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است