بررسی عملکرد مدل شکبه بیزین (BNs) در شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه
کد مقاله : 1359-IHA
نویسندگان:
مریم جمشیدنژاد1، جابر سلطانی *1، سامی قوردویی میلان2
1گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
2گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
شبیه‌سازی سامانه‌های طبیعی مانند جریان رودخانه اهمیت ویژه‌ای در مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب و طراحی سازه‌های آبی دارد. این پژوهش قابلیت کاربرد شبکه عصبی بیزین BN برای پیش‌بینی جریان رودخانه انجام‌گرفته است. رودخانه موردی مطالعه شامل رودخانه دز در حوضه آبریز کارون بزرگ است. پارامترهای ورودی به مدل شامل: جریان رودخانه در ماه قبل، بارش، دما و تبخیر در این ماه و پارامتر خروجی: جریان خروجی در انتهای ماه در نظر گرفته‌شده است. از داده‌های آماری 16 سال ایستگاه تله زنگ (1381-1395)، حدود 70 درصد داده‌ها برای آموزش مدل و 30 درصد داده‌ها برای آزمون در نظر گرفته شد. برای ارزیابی عملکرد مدل مذکور و انتخاب پارامترهای مؤثر در تخمین مقدار دبی خروجی 11الگوی مختلف تدوین گردید. نتایج نشان داد الگوی J با مشارکت پارامترهای ورودی: دبی ماه قبل، بارش و تبخیر این ماه، بیشترین دقت در تخمین جریان در ماه جاری با معیارهای ارزیابی ضریب تبیین، RMSE و MAPE برابر 88/0، 77/1110 و 74/33 را دارا می‌باشد.
کلیدواژه ها:
رودخانه دز، شبیه‌سازی جریان، شبکه عصبی بیزین ، BNs
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است