بررسی آزمایشگاهی تأثیر فشار در تغییر شکل ترک طولی در لوله‌های پلی ‌اتیلن
کد مقاله : 1372-IHA
نویسندگان:
سپهر لسان *1، مسعود قدسیان1، میلاد لطیفی2
1دانشگاه تربیت مدرس
2دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
همه‌ساله، پدیده نشت در لوله‌ها سبب هدررفت بخش قابل توجهی از منابع آب شیرین و ارزشمند می‌شود. بنابراین، شناخت هرچه دقیق‌تر این پدیده موجب می‌تواند کاهش اثرات نامطلوب آن شود. در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی تغییر شکل در محل ترک واقع بر لوله های پلی اتیلنی در اثر دبی نشت در هوای آزاد در دو فشار مختلف پرداخته شده است. پارامترهای مورد بررسی عبارتند از : دبی نشتی، فشار در لوله و زمان آزمایش. دبی نشتی از ترک طولی 17 میلی متری به عرض 0/5 میلی متر در لوله پلی اتیلن در دو فشار 4/5 بار و 5/5 بار در گام های زمانی 30 دقیقه ای در طی 24 ساعت انداره گیری شد. نتایج نشان داد، به مرور زمان دبی نشتی از ترک به علت تغییر شکل ترک و افزایش بازشدگی آن افزایش یافت که این موضوع حاکی از افزایش سطح مقطع ترک در طول آزمایش می‌باشد. در لوله با فشار بیشتر، پس از مدت زمان کمتری، تغییر شکل به شرایط پایدار و ثابتی رسید.
کلیدواژه ها:
نشت آب از لوله ها، تغییر شکل لوله پلی اتیلن، ترک در لوله پلی اتیلن
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است