تاثیر بیوچار در تصفیه آب‌های آلوده غیر متعارف
کد مقاله : 1373-IHA
نویسندگان:
بهروز خالقی دیلمده1، جابر سلطانی *2، مریم وراوی پور2
1گروه آموزشی سازه های آبی، دانشکده آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
2گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
چکیده مقاله:
خلاصه
آب ماده ای شیمیایی است که زندگی تمامی موجودات زنده به آن وابسته است. بیشتر آب‌های ما به دلیل رشد روز افزون صنعت و فعالیت های انسانی آلوده شده‌اند. ذغال اکتیو با ایجاد یک محیط از منابع کربنی و عبور آب آلوده از میان آن باعث حذف آلودگی از آب آلوده می‌گردد. در این مطالعه از بیوچار به‌عنوان دیواره کربنی در فیلتر استفاده شده و در راستای اهدف پژوهش، برای تصفیه آب آلوده از مخازن فیلتراسیون تحت فشار استفاده شد. فاکتور تغییر ضخامت بیوچار یا ذغال اکتیو داخل مخزن در 2 سطح شامل بیوچار با ضخامت 10 سانتیمتر و بیوچار با ضخامت 20 سانتیمتر می‌باشد. مخزن شاهد تنها حاوی ماسه از جنس سیلیس بدون استفاده از بیوچار می‌باشد. نتایج نشان داد، کادمیوم، نیکل و سرب موجود در آب فاضلاب خروجی از فیلتراسیون به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر بیوچار قرار گرفته و افزایش ضخامت بیوچار سبب افزایش حذف عناصر سنگین می‌گردد.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: ذغال اکتیو، تصفیه فاضلاب، آب‌های غیرمتعارف، عناصر سنگین
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است