بررسی تغییرات دمایی آب و هوای مخازن بتنی آب با جداره بتن متخلخل
کد مقاله : 1052-IHA
نویسندگان:
میلاد وحدتی فر *1، سید فرهاد موسوی2، حجت کرمی3
1دانشکده مهندسی عمران, دانشگاه سمنان
2دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
3دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
در این تحقیق، یک مخزن بتنی آب مستطیل شکل دو قسمتی ساخته شد. جنس قسمت پایین مخزن از بتن صلب و قسمت بالا و سقف آن از جنس بتن متخلخل و هوادار می‌باشد. در ساخت بتن متخلخل، از مواد افزودنی متفاوت (پوکه معدنی، لیکا و پرلیت) استفاده شد. پارامتر‌های فیزیکی بتن متخلخل(مقاومت فشاری، هدایت هیدرولیکی) در این تحقیق اندازه‌گیری شد. برای بررسی تعیین تأثیر بتن متخلخل بر تغییر دمای آب و هوای داخل مخزن، یک دماسنج در قسمت پر از آب مخزن و یک دماسنج در قسمت هوادار مخزن نصب شد. در تیمارهای مختلف، دمای روزانه آب و هوای مخزن به مدت 32 روز اندازه‌گیری و با تیمار شاهد مقایسه گردید. ضمناً دمای هوای بیرون از مخزن نیز توسط دماسنج دیجیتالی اندازه‌گیری و با دمای آب و هوای داخل مخزن مقایسه گردید. نتایج نشان داد، نمونه‌های مکعبی شن دارای بیشترین مقاومت فشاری و پرلیت بالاترین میزان هدایت هیدرولیکی می‌باشند. لیکا بهینه‌ترین ماده از لحاظ تأثیرگذاری بر دمای آب و هوای داخل مخزن می‌باشد.
کلیدواژه ها:
بتن متخلخل، اندازه‌گیری دما، مخزن بتنی آب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است