ارزیابی تغییرات و پیش بینی بارش‌های طراحی با مقیاس مناسب برای اهداف مدیریت سیلاب شهری
کد مقاله : 1063-IHA
نویسندگان:
علیرضا شکوهی *1، رویا حبیب‌نژاد2
1استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
2مهندسی منابع اب، دانشگاه بین المللی قزوین، ایران
چکیده مقاله:
امروزه الگوی رویدادهای حدی بارش به دلیل تغییرات اقلیمی متحمل دگرگونی‌های وسیعی‌ گردیده و از این لحاظ به یکی از چالش‌های مهم ستادهای حوادث غیرمترقبه، برنامه‌ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است. هر گونه تغییر در مقدار و یا شدت بارش‌های کوتاه مدت و به تبع آن تغییر در دبی اوج سیلاب‌های منتج از آن‌ها موجب آسیب‌پذیری شهرها و تحمیل خسارات مستقیم و غیر مستقیم بسیاری در برابر سیل می‌گردد. در تحقیق حاضر در گام اول، بارش‌های کوتاه مدت ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران با استفاده از تکنیک‌های آماری به دو دوره جدید و قدیم تقسیم و سپس داده‌های دوره جدید به عنوان دوره معرف ‌تحلیل و درنهایت با استفاده از یک مدل‌ ریزمقیاس تغییر اقلیم، بارش با دوره بازگشت‌های 2 تا 100 به عنوان بارش طراحی سازه‌های هدایت سیلاب شهری، برای آینده محاسبه گردید. براساس نتایج بدست آمده، شدت بارش برای همه تداوم‌ها‌ (از نیم تا سه ساعت) در دوره‌های بازگشت‌ مختلف در آینده به صورتی معنی‌دار افزایش می‌یابد. افزایش شدت بارش‌های کوتاه مدت تابع سناریوی مورد استفاده برای تغییر اقلیم و دوره بازگشت طراحی بوده چنانکه در سناریوی مرطوب میزان افزایش شدت بارش نسبت به سناریوی خشک به 20 درصد نیز بالغ می‌گردد.
کلیدواژه ها:
بارش حدی، ریزمقیاس نمایی دینامیکی، سیلاب شهری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است