مقایسه و بررسی عملکرد انواع دبی سنج های آلتراسونیک قابل نصب بر روی خطوط انتقال شهر سمنان با تکیه بر صحت و دقت داده ها
کد مقاله : 1134-IHA (R1)
نویسندگان:
علیرضا قدس *1، مهدی جورابلو2، غلامرضا شوبیری3، امیرحسین گلرخ1
1کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب، موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی شهر گرمسار
2استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
3استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید بهشتی تهران
چکیده مقاله:
با توجه به مشکل کم‌آبی در کشور ما و همچنین مصرف بالای استان سمنان و محدود بودن منابع آب در این شهر، داده‌های آماری مبتنی بر مقدار جریان آب بسیار حائز‌ اهمیت می‌باشد. دبی‌سنج‌ها به عنوان یکی از تجهیزات اندازه‌گیری مهم در صنایع مختلف از جمله انتقال آب و با هدف کنترل و مدیریت فرآیند‌ها شناخته و معرفی می‌گردند. در این تحقیق نیز سعی شد از سه نوع دبی‌سنج التراسونیک فلکسیم، GE و ایفاصنعت جهت جریان‌سنجی لوله‌های انتقال آب ایستگاه‌های فشارشکن‌های شماره 1، 3، 4، 5 و 6 و همچنین ایستگاه پمپاژ شماره 3 و پمپاژ سمنان و ایستگاه تونل عملکرد دستگاه‌های منصوب به منظور بررسی دقت و صحت-سنجی داده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور هر یک از دبی‌سنج‌ها به صورت همزمان به مدت 60 دقیقه بر روی خطوط لوله ایستگاه‌های مورد ارزیابی نصب و داده‌ها به صورت هر یک دقیقه جمع‌آوری و پردازش و نتایج هر یک از ایستگاه‌ها به صورت مجزا با تحلیل آماری حاصل شد. با توجه به نتایج به طور خلاصه می‌توان بدین صورت جمع‌بندی کرد که داده‌های به دست آمده از فلومتر مرجع (فلکسیم) در هر ایستگاه با داده‌های فلومتر GE بسیار نزدیک و از درصد خطا و انحراف کمتری برخوردار می‌باشد. فلومتر ایستگاه‌هایی که در حال بهره برداری درست بوده، در رتبه بعدی از نظر نزدیکی اعداد و خطای اندازه‌گیری قرار دارد. در انتهای این رتبه بندی نیز فلومتر ایفا صنعت از نظر شاخص‌های آماری مورد انتظار قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: دبیسنج (فلومتر)، فشارشکن، پمپاژ، داده، خطوط انتقال آب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است