بررسی عددی ضریب دبی سرریز تاج دایره ای دریچه دار در حالت دو بعدی
کد مقاله : 1197-IHA
نویسندگان:
الهام ایزدی نیا1، پوریا الیاسی *2
1استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
چکیده مقاله:
از آنجا که سرریز‌ها در کارهای عملی مهندسی آب کاربرد فراوان دارد بررسی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سرریز تاج دایره‌ای به دلیل سادگی طراحی و زیاد بودن ضریب دبی از پرکاربرد ترین انواع سرریز می‌باشد. بررسی تحقیقات انجام شده روی سرریز تاج دایره‌ای نشان می‌دهد بررسی این نوع سرریز بیشتر به صورت آزمایشگاهی و بدون در نظر گرفتن تاثیر کالورت بر هیدرولیک جریان سرریز بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش CFD و مدل سازی عددی با استفاده از نرم افزار فلوئنت ، 4 مدل سرریز تاج دایره‌ای دریچه دار با زاویه پایین دست متغیر که به وسیله نرم افزارگمبیت طراحی و مش بندی شده مدل سازی و بررسی شده است. ضریب دبی تاج سرریز، دریچه سرریز و کل سازه سرریز برای بار کل آبی متفاوت و پارامترهای متغییر محاسبه و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد ضریب دبی تاج سرریز در حالت وجود در دریچه بیشتر از حالت بدون دریچه بوده و ضریب دبی دریچه با افزایش بار آبی روند کاهشی دارد.
کلیدواژه ها:
سرریزتاج دایره‌ای ، ضریب دبی ، CFD، فلوئنت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است