افت انرژی در سرریزهای جامی شکل تحت تاثیر موقعیت مانع
کد مقاله : 1211-IHA
نویسندگان:
نیلوفر صاکی *1، محمود شفاعی بجستان2
1دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
2هییت علمی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
پرتاب کننده جامی شکل یکی از انواع سازه‌های مستهلک کننده انرژی است که معمولا برای انتقال جریان به پایین دست و درمواقعی که سرعت جریان زیاد باشد استفاده می شود.یکی ازراههای افزایش را راندمان استهلاک انرژی در سرریز جامی شکل قراردادن مانع بر روی سرریز می‌باشد. در مطالعه حاضر، مواتع بصورت غیر ممتد در عرض فلوم و لی در دو موقعیت مختلف بر روی سرریز ممورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفت. همچنین آزمایش های مشابه برای شرایط بدون مانع نیز انجام و استهلاک انرژی ناشی از آن اندازه‌گیری شد. آزمایش‌ها برای شش (Yc )/H، 0.027, 0.035, 0.043, 0.054 , 0.061 با استقرار 3 عدد مانع به ضلع 6 سانتی متر و زاویه 47 درجه در 2 موقعیت نصب مختلف انجام شدند. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان دادکه با افزایش فاصله نصب موانع از لبه سرزیرجام استهلاک انرژی افزایش می‌یابد. بیشترین استهلاک انرژی در شرایط تشکیل پرش هیدرولیکی آزاد در (Yc )/H برابر 0.027 در موقعیت نسبت شماره 2 به فاصله 32 سانتی متر از لبه جام اتفاق افتاده است.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: سد، سازه هیدرولیکی، مدل فیزیکی، عمق پایاب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است