مطالعه عددی اثر شیب تاج بر جریان عبوری از یک سرریز مستطیلی متخلخل
کد مقاله : 1283-IHA (R1)
نویسندگان:
دکتر مهاجری، سید حسین *1، امیر صمدی2، مهدی شهرکی3
1دانشگاه خوارمی
2استادیار/دانشگاه امام خمینی (ره)
3آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
چکیده مقاله:
چالشهای زیست محیطی و زیرساختهای مرتبط با سازههای آبی به عنوان یک مسئله جدی در سازههای هیدرولیکی مطرح می باشد. گابیون یا همان سرریز متخلخل نوعی از سرریز میباشد که به جهت سازگاری با محیط زیست و نیز ظرفیت دبی عبوری بالاتر در قیاس با سرریزهای صلب امروزه به طور گسترده در هیدرولیک و رودخانه ها مورد استفاده قرار میگیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرتاج سرریز متخل بر هیدرولیک و ظرفیت دبی عبوری از سرریز میپردازد. به این منظور مدلسازی عددی از سرریز متخلخل در نرم افزار فلوتریدی انجام پذیرفت. پس از صحتسنی نتایج، مشاهده شد که پروفیل جریان در دبیها کم نسبت به شیب تاج حساس نمیباشد، با این وجود با افزایش دبی مشاهده شد که پروفیل جریان پس از عبور از سرریز دچار افت شدید میگردد. همچنین بررسی ضریب دبی نشان داد که شیب تاج سرریز متخلخل در جهت جریان منجر به افزایش میزان دبی عبوری از سرریز میگردد.
کلیدواژه ها:
سرریزگابیونی، سرریز لبه پهن، جریان میان گذر، مدل‌سازی عددی، شیب تاج
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است