افزایش دقت تعیین بستر رودخانه های مخروط افکنه ای با تلفیق نتایج مطالعات ریخت شناسی ، اقتصادی اجتماعی و مدلسازی یک بعدی و دو بعدی سیلاب
کد مقاله : 1289-IHA
نویسندگان:
مهدی مسافری *1، محمد رستمی2
1شرکت سازه پردازی ایران
2عضور پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده مقاله:
تعین بستر رودخانه ها در مخروط افکنه ها از جنبه های مختلف مطالعاتی دشوار بوده و با ابهامات زیادی روبه رو است. وجود پستی بلندیهای متعدد ، صعوبت شناسائی خط القعر واقعی رودخانه ، پخش شدن سیلاب در سطح وسیع از جمله صعوبتهای مدلسازی هیدرولیکی رودخانه است. غامض بودن شناسائی بستر قدیمی رودخانه و امکان شناسائی باندهای مختلف در این خصوص از جمله صعوبتهای ریخت شناسی آن است. وجود مخالفتهای اجتماعی فراوان در تخصیص عرض گستره مخروط افکنه به عنوان بستر رودخانه نیز از جمله دشواریهای اجتماعی این موضوع است.
استفاده از مدلهای دو بعدی هیدرولیکی می تواند تا حد زیادی ابهامات هیدرولیکی را رفع کند. ارائه برخی از راهکارهای ارائه شده در راهنمای حد بستر و حریم رودخانه ها نیز تا حد زیادی میتواند مشکلات اجتماعی در تخصیص خط بستر را کاهش دهد.
در مقاله حاضر مقایسه نتایج مدل یک بعدی و دو بعدی در مخروط افکنه رودخانه طغرود آورده شده است. همچنین نتایج استفاده از راهنمایی نشریه 307 سازمان برنامه ، ارائه شده تا تاثیر آن در کاهش بستر رودخانه و مشکلات اجتماعی مورد تاکید قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
مدل یک بعدی و دو بعدی HEC RAS، مخروط افکنه، طغرود، نشریه 307 سازمان برنامه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است