بررسی تغییرات آبدهی رودخانه سیمره ناشی از تأثیرات تغییر اقلیم
کد مقاله : 1303-IHA
نویسندگان:
کبری رحمتی *، پریساسادات آشفته
گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده مقاله:
در این پژوهش، اثرات پدیده تغییر اقلیم بر آبدهی رودخانه سیمره (در استان ایلام، از شاخه‌های اصلی حوضه کرخه) در بازه زمانی آینده را با استفاده از گزارش پنجم بررسی می‌نماید. ابتدا مقادیر ماهانه دما و بارندگی به‌ترتیب از مدل‌های اقلیمی GFDL-CM3 و CCSM4 تحت سناریوهای RCP2.6 و RCP8.5 برای دوره پایه (2005-1976) و بازه زمانی آینده (2069-2040) استخراج و کوچک‌مقیاس شدند. نتایج نشان دادند که دمای حوضه تحت سناریوی RCP2.6 و RCP8.5 به‌ترتیب بین 62/1 تا 26/4 و 03/3 تا 99/5 درجه سانتی‌گراد نسبت به دوره پایه افزایش می‌یابد و هم‌چنین در دوره آتی افزایش بارندگی به‌‌طور کلی در فصل پاییز خواهند بود و محدوده تغییرات بارندگی برای RCP2.6 بین 81/146- تا 16/62 درصد و RCP8.5 بین 44/94- تا 38/41 درصد خواهند بود. نتایج شبیه‌سازی نشان دادند که متوسط آبدهی سالانه بلند‌مدت در بازه زمانی آینده برای RCP2.6 11 درصد و برای RCP8.5 20 درصد نسبت به دوره پایه کاهش خواهند یافت.
کلیدواژه ها:
رودخانه سیمره، تغییر اقلیم، گزارش ارزیابی پنجم، شبکه عصبی مصنوعی، آبدهی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است