بررسی تحلیلی روابط ضریب دبی در سرریزهای لبه‌پهن مستطیلی صلب
کد مقاله : 1305-IHA
نویسندگان:
شادی علی‌زاده ماراللو *1، اکبر صفرزاده2
1دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2گروه مهندسی عمران
چکیده مقاله:
سرریز‌ها ساده‌ترین نوع سازه هیدرولیکی بوده و علاوه بر اندازه‌گیری جریان، برای اهداف مختلف دیگری نظیر انحراف جریان، کنترل دبی، استهلاک انرژی و تنظیم سطح آب نیز استفاده می‌شوند. سرریزهای لبه‌پهن، به‌دلیل هندسه ساده و مسائل اقتصادی در ساخت آن‌ها، ازجمله سازه‌های مهم هیدرولیکی جهت اندازه‌گیری دبی در رودخانه‌ها و کانال‌های نسبتا بزرگ، به‌شمار می‌روند. هدف از این تحقیق، بررسی تحلیلی روابط ضریب دبی در سرریزهای لبه‌پهن مستطیلی صلب است. برای دست‌یابی به هدف مورد نظر، ابتدا روابط مربوط به ضریب دبی در حالت‌های مختلف؛ که در تحقیقات گذشته اشاره شده است، مقایسه شده، سپس با درنظر گرفتن پارامترهای موثر بر ضریب دبی، هیدرولیک سرریزهای لبه‌پهن، با جزئیات بیشتر مورد ارزیابی قرار گرفته‌ و میزان هم‌خوانی و یا اختلاف روابط با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین بر اساس نتایج مدل عددی با دقت بالا، ارزیابی مجدد بر روی روابط موجود انجام و یک رابطه جدید ساده برای تعیین ضریب دبی سرریزهای لبه‌پهن مستطیلی ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
سرریز لبه‌پهن، ضریب دبی، پروفیل سطح آب، جدائی جریان، سرریز صلب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است