کاربردهای الگوریتم ژنتیک در مدیریت منابع آب و سیلاب
کد مقاله : 1313-IHA
نویسندگان:
سید هاشم افضلی *1، مصطفی کدخدا حسینی2، شیما کبیری1، مهدی رادفر1
1دانشگاه شهرکرد
2دانشجو دکترا مهندسی منابع آب دانشگاه شهرکرد
چکیده مقاله:
تصمیم‌گیری و انتخاب گزینه مطلوب، یکی از چالشهای مهم در مسائل مرتبط با مدیریت منابع آب است. متغیرهای متعدد، پیچیدگی فراوان و تعدد اطلاعات و فاکتورهای اثرگذار، موجب تمایل متخصصین و کارشناسان حوزه آب به استفاده از روشهای منطبق بر بهینه‌سازی گشته است. در این میان روش الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از روشهای متداول بوده که طی سالیان گذشته به سرعت توسعه یافته و همچنان در حل مسائل مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو سعی شده در این مقاله ضمن بیان ضرورتهای روشهای مبتنی بر بهینه سازی تکاملی و نحوه عملکرد این روشها، به صورت ویژه به بیان ویژگیها، مزایا و محدودیتهای الگوریتم ژنتیک پرداخته شود و نمونه ای از پژوهش‌های انجام شده با این روش در حوزه‌های مختلف مدیریت منابع آب، مدیریت سیلاب و سایر موضوعات و مسائل مرتبط مورد معرفی واقع شود. نتایج حاصل از مطالعات مختلف نشان می‌دهد که الگوریتم ژنتیک میتواند در حل مسائل محتلف مهندسی آب مورد استفاده قرار گرفته و در شرایط مختلف مجموعه ای از جواب های قابل قبول را به عنوان گزینه‌های پیش رو در اختیار قرار دهد.
کلیدواژه ها:
الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، سیل، مدیریت منابع آب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است