بررسی تاثیر فشردگی جانبی در سرریز لبه تیز مستطیلی بر الگوی جریان با استفاده از روش لاگرانژی
کد مقاله : 1327-IHA
نویسندگان:
شیوا رضازاده *1، محمد مناف پور2
1گروه مهندسی عمران_دانشکده فنی و مهندسی_دانشگاه آزاد ارومیه_ایران
2دانشگاه ارومیه
چکیده مقاله:
سرریز های لبه تیز مستطیلی با هدف اندازه گیری دبی در کانال های روباز استفاده می شوند. با ایجاد فشردگی جانبی در بالای این سرریز ها الگوی جریان نیز دچار تغییر می شود. در این تحقیق با ایجاد فشردگی جانبی بر روی سرریز لبه تیز مستطیلی و در عین حال ثابت نگه داشتن پارامترهایی چون ارتفاع سرریزو دبی، تاثیر فشردگی جانبی سرریز بر الگوی جریان و مشخصه های هیدرولیکی چون ضریب آبگذری و سرعت بررسی شده است. بدین منظور از روش لاگرانژی MPS و نرم افزار Prometech Particlewoks برای شبیه سازی جریان عبوری از روی سرریز مستطیلی بدون فشردگی جانبی و دارای فشردگی جانبی به ازای دبی معین استفاده شده است. جهت صحت سنجی از نتایج آزمایشگاهی موجود استفاده شده است. مقایسه نتایج آزمایشگاهی نشان از دقت مناسب این روش در بررسی تاثیر فشردگی جانبی سرریز لبه تیز مستطیلی بر الگوی جریان دارد. نتایج حاکی از کاهش ضریب آبگذری با افزایش فشردگی جانبی می باشد. هم چنین مشخص شد در یک دبی ثابت افزایش فشردگی جانبی سبب کاهش سرعت جریان در نزدیکی سرریز و بالا رفتن هد در آب بالادست سرریزمی شود
کلیدواژه ها:
اندازه گیری جریان، سرریز لبه تیز مستطیلی، روش لاگرانژی، MPS
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است