بررسی ویژگی های جریان در سرریز مدور قائم با ورودی گلبرگی شکل مایل
کد مقاله : 1329-IHA
نویسندگان:
زهرا سلیمی شهرکی *1، دکتر کبیری سامانی، عبدالرضا2
1دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران
2دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:
یکی از انواع سرریزهای کاربردی در سدها، سرریز مدور قائم است. این سرریز به‌خصوص در سدهای خاکی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورودی این سرریز مستعد جریان گردابی است که علاوه بر آسیب به سازه‌های پایین‌دست، باعث کاهش گذردهی سرریز می‌شود. بهبود شرایط و کاهش گرداب با اصلاح ورودی سرریز انجام می‌شود. از راه‌های اصلاح ورودی می‌توان به استفاده از ورودی‌های گلبرگی، کلیدپیانویی یا چند وجهی نمودن لبه سرریز اشاره کرد. در این پژوهش به مطالعه آزمایشگاهی تأثیر ورودی گلبرگی شکل مایل بر هیدرولیک جریان گردابی و مقایسه گذردهی آن با شفت قائم بدون ورودی پرداخته شده است. شیب دار کردن گلبرگ‌ها سبب کاهش گرداب و یکنواخت کردن جریان در اطراف سرریز شده و هد جریان روی سرریز کاهش می‌یابد. افزایش شیب گلبرگ‌ها در دبی‌های بالا تأثیر قابل توجهی بر هیدرولیک جریان و افزایش ضریب دبی جریان دارد. همچنین ورودی گلبرگی شکل نسبت به سرریز مدور قائم بدون ورودی سبب عبور دبی بیشتر در ارتفاع ثابت می‌شود.
کلیدواژه ها:
شفت قائم، جریان گردابی، ورودی گلبرگی شکل مایل، هد جریان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است